Phát Lại Tình Thương

Phát Lại Tình Thương

Ngày xưa nhận được tình thương,
Ngày nay phát lại yêu thương cho người.
Ngày xưa nhận một nụ cười,
Ngày nay phát lại gấp mười mới thôi.

Ngày xưa nhận được niềm vui,
Ngày nay phát lại tươi vui cho người.
Đó là phẩm hạnh làm người,
Làm sao để khỏi thẹn người trần gian.

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Lòng thương ai cũng mượn vay lúc cần.
Cảm ơn lòng tốt xa gần,
Đền ơn là lúc ta cần phát đi.

Đời người hoạn nạn mấy khi,
Được ai giúp đỡ nhớ ghi trong lòng.
Giàu tiền phải ráng cầu mong,
Giàu lòng từ thiện thong dong đến liền.

Muốn cầu Bồ Tát hiện tiền,
Từ bi hỷ xã phải liền phát tâm.
Dẫu xây chín tượng Phật đài,
Mà không bố thí thì ngài cũng chê.
###

VietPhilly
August 17, 2023

Similar Posts