Chống Cộng Xưa Nay

Ngày xưa chống cộng bằng bomb,
Ngày nay chống cộng bằng mồm bằng loa.
Khi nào hắn đến Phila,
Mau đem biểu ngữ chưởi cha thằng hề.

Ngày xưa chống cộng nằm vùng,
Ngày nay chụp mũ người cùng quốc gia.
Khi nào hắn phá Phila,
Ai không đả đảo là ta chụp đầu.

Ngày xưa cùng chống thực dân,
Ngày nay chia rẻ người dân cùng làng.
Ruộng vường không biết canh tân,
Chỉ lo cờ bạc thành phần ăn chơi.

Ngày xưa chống đại chủ điền,
Ngày nay thì chống dân hiền dân ngu.
Bây giờ mới biết mình ngu,
Mau đi kẻo trể biết tu dân nhờ.

Ngày xưa công nhận ông ngu,
Nên dân chỉ biết chổng khu lên trời.
Ngày nay ông vẫn còn khờ,
Bởi ông còn thích treo cờ 5 sao.

Ngày xưa chống Mỹ thế nào?
Ngày nay ông lại mời Tàu vào chơi.
Mặc cho đất nước nổi trôi,
Ông đây chỉ biết mỉm môi đếm tiền.

Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. (Kiều)
Độc lập hơn bốn mươi năm,
Sao ông nhà nước còn nằm với Hoa?

Giặc Tàu đã chiếm tới lề,
Sao ông còn ngũ mãi mê chốn nào.
Việt Nam tỉnh lại cho mau,
Nâng cao dân trí cùng nhau giữ nhà.

Trước kia dại dột vô minh,
Chỉ vì không biết Lenin, Bác Hồ.
Nhưng nay đã biết thật tình,
Dứt ngay chế độ bất bình với dân.

Dân Việt là dân hào hùng,
Bao nhiêu thử thách ta cùng đứng lên.
Đuổi Tây, chống Nhật, đánh Tàu,
Nhưng đừng dại dột đánh nhau suốt đời.

Triệu người dân Việt như tôi,
Mong sao dân chủ kéo lôi nhau về.
Mất cha mất mẹ đã lâu,
Nếu quê hương mất làm trâu suốt đời.

Jim Huynh
September 10, 2019
VietPhilly.net
The People You Know