Trẻ Già

Trẻ Già

Tình yêu trẻ – tình yêu già

Cả hai cũng vậy thật là giống nhau.


Trẻ thời cưới trước yêu sau


C
hỉ vì không biết yêu đau mấy lần.

 

Già thời thì lại tần ngần


H
ỏi đi hỏi lại nhiều lần nôn nao.

Cứ yêu rồi sẽ tính sau


T
rẻ già đều dại, trước sau quên liền.

 

(Jim Huynh 2013)