TU MAU KẺO TRỄ

Ý làm chủ hành vi tạo tác
Ý dẫn đầu, thiện ác tạo ra
Nếu dùng tâm ý ác tà
Nói năng, hành động khổ sa vào mình.

Như xe chở lăn nhanh theo bánh
Bánh đi đâu, xe đến liền theo
Mỗi khi tâm thiện đã gieo
Hột lành quả tốt, bóng đeo theo hình.

Kinh Pháp Cú
Sa-môn Thích Nhật Từ Dịch

Những Ngôi Chùa Đẹp Trên Thế Giới